Първа психиатрична клиника

Ръководство
Структура

Клиниката е специализирана основно в лечението на остри психози, афективни разстройства, психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофренни разстройства, налудни разстройства; кризи, чието разрешаване налага временна изолация; остри стресови и посттравматично стресово разстройство; абнормно поведение на боледуване (соматизиращи и хипохондрични пациенти); пациенти с Его-дистонни сексуални дисфункции; пациенти с личностови разстройства (без антисоциално); абстинентни синдроми при зависимости (при съответни изключващи критерии); коморбидност между алкохолна зависимост и други психиатрични заболявания.

Освен активно лечение в клиниката се поставя началото на ресоциализация и противорецидивна профилактика с осигуряване на континюитет в продължаването им при насочване към други лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери.

Наред с пряката лечебна дейност, приоритет е диагностичното уточняване на сложни казуси, както и уточняване на поддържащата терапия при пациенти на амбулаторно лечение (оценка на ефективност и оценка за странични ефекти).

Извършва се и трудово-експертна дейност при пациенти с психиатрични заболявания, които се нуждаят от трудоустрояване. За ефективността на диагностичната и терапевтичната дейност допринася използването на уникална апаратура (кранио-корпо-графия) и внедряването на оригинални методики, признати за изобретения и патентовани в най-развитите страни на света.

Клиниката разполага общо с 30 легла, разпределени в две отделения.

Екип

Дневен стационар


Контакти
Проф. Д-р Св. Хараланов, дмн - 02/9702 251
Д-р Георги Славейков - 02/9702 252
Д-р Красимира Марчева - 02/9702 252
тел. мед. сестри: 02/ 9702 258

Свързани статии: