Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Без потребителска такса

ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ. 37, АЛ.1 ОТ ЗЗО
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.З НА ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. З на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

Прочети още: Без потребителска такса

Комисии по НЗОК

Специализираните комисии заседават ежедневно от 12:00 ч. до 14:00 ч. в съответните клиники и кабинети.

Множествена склероза

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при лечение на болни с Множествена склероза“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. Д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. Д-р Д. Георгиев
Проф. Д-р. П. Стаменова
Доц. Д-р С. Иванова
Членове:
Д-р К. Кметска
Техническо осигуряване:
Гергана Лазарова

Специализираната комисия заседава ежедневно от 12:00 ч. до 14:00 ч. в Кабинета по Множествена склероза.

Болест на Паркинсон

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Паркинсон“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. Д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. Д-р Д. Георгиев
Доц. Д-р Д. Богданова
Доц. Д-р С. Иванова
Членове:
Д-р К. Кметска
Д-р В. Грозева
Д-р Е. Чорбаджиева
Д-р А. Шокова
Д-р Г. Кесиков

Епилепсия

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Епилепсия“

За възрастни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. Д-р П. Колев
Заместник председатели:
Доц. Д-р И. Райчев
Доц. Д-р Р. Кузманова
Членове:
Д-р Д. Димова
Д-р И. Стефанова
Д-р Г. Кесиков

Детска възраст

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Д-р В. Божинова
Заместник председатели:
Доц. Д-р П. Колев
Членове:
Д-р В. Томов
Д-р Е. Славкова

Диабетна полиневропатия

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с диабетна полиневропатия“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. Д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. Д-р И. Райчев
Доц. Д-р Д. Богданова
Членове:
Д-р А. Шокова
Д-р Дамянов
Д-р Г. Кесиков

Болест на Алцхаймер

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с болест на Алцхаймер“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. Д-р И. Райчев
Заместник председатели:
Акад. Проф. Д-р Ив. Миланов
Доц. Д-р Д. Богданова
Членове:
Д-р Г. Николова
Д-р А. Атанасов
Д-р Н. Горанова

Шизофренни психози и афективни разстройства

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с шизофренни психози и афективни разстройства“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Д-р Св. Хараланов
Заместник председатели:
Д-р Яна Дочева
Членове:
Д-р А. Карадалиев
Д-р П. Терзииванова-Тодорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Д-р Л. Хранов
Заместник председатели:
Д-р Ив. Кръстникова
Членове:
Д-р Ил. Димитрова
Д-р Р. Якимова
Д-р А. Карадалиев
Техническо осигуряване:
Ралица Николова

Комплекс туберозна склероза

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при лечение на Комплекс туберозна склероза“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Д-р В. Божинова
Заместник председатели:
Доц. Д-р Р. Кузманова
Членове:
Д-р В. Томов
Д-р А. Асенова
Д-р Е. Славкова
Д-р Д. Денева
Техническо осигуряване:
Стефка Петрова

Цени на медицински дейности, за които е сключен договор с НЗОК

MБАЛНП “Св. Наум” има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки, клиничните процедури, амбулаторни процедури и комплексно диспансерно наблюдение:

Клинични пътеки

1. За оказване на медицинска помощ по клинични пътеки (КП), съгласно чл. 338 от НРД за медицински дейности за 2020-2022 година
# КП № Наименование Цена (лв.)
1. КП №50.1 . Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 782.00
2. КП №51.1 . Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза - за вързаст над 18 години 2526.00
3. КП №52.1 . Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 1337.00
4. КП №53.1 . Диагностика и лечение на субархноиден кръвоизлив при лица над 18 години 1432.00
5. КП №54.1 . Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години 7834.00
6. КП №55.1 . Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години 10000.00
7. КП №56.1 . Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 551.00
8. КП №56.2 . Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 663.00
9. КП №57.1 . Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 2108.00
10. КП №58.1 . Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години 754.00
11. КП №58.2 . Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години 906.00
12. КП №59 . Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС) - за възраст над 18 години 655.00
13. КП №60 . Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 612.00
14. КП №61 . Диагностика и лечение на мултиплена склероза 770.00
15. КП №62.1 . Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години 490.00
16. КП №62.2 . Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години 588.00
17. КП №63.1 . Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 720.00
18. КП №64.1 . Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 578.00
19. КП №64.2 . Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години - за възраст над 28-мия ден от раждането 911.00
20. КП №65.1 . Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 7551.00
21. КП №66.1 . Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 8660.00
22. КП №67 . Диагностика и лечение на паркинсонова болест над 18 години 248.00
23. КП №113.1. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа 200.00
24. КП №113.2. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 427.00
25. КП №114 . Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма за възраст над 18 години 239.00
26. КП №254 . Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеборагичен мозъчен инсулт остатъчни проблеми за здравето 56 лв./ден
27. КП №261 . Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 430.00
28. КП №262 . Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система 523.00
29. КП №263 . Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система 336.00
30. КП №265 . Физикална терапия и рехабилитация при боленсти на опорно-двигателния апарат 336.00
31. КП №999 . Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 126.00

Амбулаторни процедури

2. За извършване на Амбулаторни процедури (АПр.), съгласно чл.339 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 година
# АПр. № Наименование Цена (лв.)
1. АПр. №33.1. Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12.00
2. АПр. №35 . Сцинтиграфски изследвания 77.00
3. АПр. №38.1. Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2, от ЗЗО 22.00
4. . Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

Комплексно диспансерно наблюдение

3. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение
# Наименование Цена (лв.)
1. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение на лица с психични заболявания при лица над 18 години 15.00 на преминал пациент
ВАЖНО!