Пациенти

Неврологични заболявания

Съдържание

Без потребителска такса

ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ. 37, АЛ.1 ОТ ЗЗО
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.З НА ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. З на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

Комисии по НЗОК

Специализираните комисии заседават ежедневно от 12:00 ч. до 14:00 ч. в съответните клиники или специализирани кабинети.

Специализираната комисия издава Решение на основание предоставена от ЗОЛ медицинска документация, съгласно утвърдените изисквания на НЗОК.

Пациенти, потърсили медицински услуги извън изискванията на НЗОК за издаване на експертно становище от специализирана комисия, заплащат по Ценоразписа на болницата

Изготвените документи се подписват задължително от председателите на комисии плюс двама членове. При отсъствие на председателя се допуска подписване само от оторизиран зам. председател.

Копие от заповедта да се връчи на цитираните лица и регистратура за сведение и изпълнение.

Цени на медицински дейности, за които е сключен договор с НЗОК

MБАЛНП “Св. Наум” има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки, клиничните процедури, амбулаторни процедури и комплексно диспансерно наблюдение:

Клинични пътеки
1. За оказване на медицинска помощ по клинични пътеки (КП), съгласно чл. 338 от НРД за медицински дейности за 2020-2022 година
# КП № НаименованиеЦена (лв.)
1. КП №50.1 .Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 782.00
2. КП №51.1 .Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза - за вързаст над 18 години 2526.00
3. КП №52.1 .Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години1337.00
4. КП №53.1 .Диагностика и лечение на субархноиден кръвоизлив при лица над 18 години1432.00
5. КП №54.1 .Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години 7834.00
6. КП №55.1 .Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години10000.00
7. КП №56.1 .Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 551.00
8. КП №56.2 .Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години663.00
9. КП №57.1 .Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 2108.00
10. КП №58.1 .Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години 754.00
11. КП №58.2 .Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години906.00
12. КП №59 .Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС) - за възраст над 18 години 655.00
13. КП №60 .Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък612.00
14. КП №61 .Диагностика и лечение на мултиплена склероза770.00
15. КП №62.1 .Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години490.00
16. КП №62.2 .Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години588.00
17. КП №63.1 .Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години720.00
18. КП №64.1 .Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 578.00
19. КП №64.2 .Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години - за възраст над 28-мия ден от раждането 911.00
20. КП №65.1 .Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 7551.00
21. КП №66.1 .Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години8660.00
22. КП №67 .Диагностика и лечение на паркинсонова болест над 18 години 248.00
23. КП №113.1.Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа 200.00
24. КП №113.2.Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 427.00
25. КП №114 .Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма за възраст над 18 години 239.00
26. КП №254 .Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеборагичен мозъчен инсулт остатъчни проблеми за здравето 56 лв./ден
27. КП №261 .Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 430.00
28. КП №262 .Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система 523.00
29. КП №263 .Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система 336.00
30. КП №265 .Физикална терапия и рехабилитация при боленсти на опорно-двигателния апарат 336.00
31. КП №999 .Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 126.00
Амбулаторни процедури
2. За извършване на Амбулаторни процедури (АПр.), съгласно чл.339 от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 година
# АПр. № НаименованиеЦена (лв.)
1. АПр. №33.1.Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема12.00
2. АПр. №35 .Сцинтиграфски изследвания77.00
3. АПр. №38.1.Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2, от ЗЗО22.00
4. .Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека
Комплексно диспансерно наблюдение
3. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение
# НаименованиеЦена (лв.)
1.Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение на лица с психични заболявания при лица над 18 години15.00 на преминал пациент

Харта за правата на пациента

Харта за правата на пациента в МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД

& 1. Тази Харта е основен документ, който урежда отношенията между пациентите, провеждащи изследвания и лечение в Специализираната болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" и екипите на болницата.

& 2. Тя е неразделна част от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" - ЕАД.