Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Без потребителска такса

ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ. 37, АЛ.1 ОТ ЗЗО
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИ КОИТО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ПО ЧЛ.37, АЛ.З НА ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. З на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

Прочети още: Без потребителска такса

Комисии по НЗОК

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Множествена склероза“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
доц. д-р Д. Георгиев
проф. д-р О. Колев проф. д-р П. Стаменова
Членове:
д-р Кс. Кметска
д-р С. Иванова

Комисията заседава всеки вторник от 13:00 ч. до 14:00 ч. в Кабинета по Множествена склероза.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Паркинсон“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
доц. д-р Д. Георгиев
доц. д-р Д. Богданова
Членове:
д-р К. Кметска
д-р О. Асенов
д-р С. Иванова

Комисията заседава всеки ден от 13:00 ч. до 14:00 ч. в кабинета по треморография и Паркинсонова болест.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Епилепсия за възрастни и за деца“

За възрастни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р П. Колев
доц. д-р И. Велчева
доц. д-р И. Райчев
Членове:
д-р Р. Кузманова
д-р Д. Димова
д-р О. Асенов
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р М. Миланова
проф. д-р П. Стаменова
Членове:
д-р М. Радева
д-р Ф. Алексиев

Детска възраст

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р В. Божинова
доц. д-р П. Колев
доц. д-р П. Димова
Членове:
д-р В. Томов
д-р Е. Славкова

Комисията заседава ежедневно в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния и Детска неврологична клиника от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с диабетна полиневропатия“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
доц. д-р И. Райчев
доц. д-р И. Велчева
доц. д-р Д. Богданова
Членове:
д-р О. Асенов
д-р П. Дамянов

Комисията заседава ежедневно в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с болест на Алцхаймер“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р И. Райчев
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Членове:
д-р Г. Николова
д-р Т. Евденова

Комисията заседава ежедневно от 13:00 ч. до 14:00 ч. в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с шизофренни психози - атипични антипсихотици“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р Св. Хараланов
д-р Яна Дочева
Членове:
д-р А. Карадалиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Резервни председатели:
доц. д-р Л. Хранов
д-р Ив. Кръстникова
Членове:
д-р Ил. Димитрова
д-р А. Карадалиев

Комисията заседава ежедневно в Първа и Втора психиатрични клиники от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Клинични пътеки и процедури по НЗОК

МБАЛНП “Св. Наум” има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки, клиничните процедури, амбулаторни процедури и комплексно диспансерно наблюдение:

Клинични пътеки

І. Клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор с НЗОК през 2017 година
# КП № Наименование Цена (лв.)
1. КП №50. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза за възраст над 18 години 620.00
2. КП №51. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза за възраст над 18 години 2800.00
3. КП №52. Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив - за възраст над 18 години 774.00
4. КП №53. Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив за възраст над 18 години 1000.00
5. КП №54. Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизараща полиневропатия (Гилен-Баре) - за възраст над 18 години 5500.00
6. КП №55. Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизараща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация за възраст над 18 години 10000.00
7. КП №56. Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертерброгенни болкови синдроми за възраст над 18 години 461.00
8. КП №57. Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити за възраст над 18 години 1755.00
9. КП №58. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало детска възраст 600.00
10. КП №59. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) за възраст над 18 години 450.00
11. КП №60. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога нагръбначния мозък за възраст над и под 18 години 480.00
12 КП №61. Диагностика и лечение на мултиплена склероза - за възраст над и под 18 години 533.00
13. КП №62. Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи за възраст над и под 18 години 300.00
14. КП №63. Лечение на епилептичен статус за възраст над 18 години 500.00
15. КП №64.1. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500.00
16. КП №64.2. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години и над 28 ден 657.00
17. КП №65. Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилацияза възраст над 18 години 5000.00
18. КП №24. Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация за възраст над 18 години 7000.00
19. КП №25. Диагностика и лечение на Ппркинсонова болест за възраст над 18 години 231.00
20.1. КП№113.1. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) - за възраст над и под 18 години 150.00
20.2. КП№112.2. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 ден 340.00
21. КП №114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндуцирани от травма за възраст над 18 години 2134.00
22. КП №254. Продължително лечение и рана рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето за възраст над и под 18 години 360.00
23. КП №261. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия за възраст под и над 18 гоини 353.00
24. КП №262. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система за възраст над и под 18 години 482.00
25. КП №263. Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система за възраст над 18 години 330.00
26. КП №265. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апаратза възраст над и под 18 години 330.00
27. КП №999. Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура - за възраст над и под 18 години 100.00

Клиничните процедури

ІІ. Клиничните процедури, за които болницата има сключен договор с НЗОК през 2017 година
# КП № Наименование Цена (лв.)
1. Кл. процедура №3. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 426.00
2. Кл. процедура №4. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155.00

Амбулаторни процедури

ІІІ. Извършване на амбулаторни процедури по договор с НЗОК 2017 година
# АП № Наименование Цена (лв.)
1. №33. Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12.00
2. №35. Сцинтиграфски изследвания 70.00
3. №38. Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал-2 ЗЗО 22.00

Комплексно диспансерно наблюдение

ІV. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение
# Наименование Цена (лв.)
1. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение на лица с психични заболявани над 18-годишна възраст 14.00 на преминал пациент
ВАЖНО!