Кодекс на професионалната етика

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ МБАЛНП „Св. Наум“

Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение, които служителите на МБАЛНП следва да спазват. Кодексът има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на медицинските специалисти на МБАЛНП, както и да издигне техният престиж.

Пълният текст на кодекса вижте в приложения файл 05.03.2021 г.


Свързани статии: