Работа и обучение

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД, гр. София обявява следните свободни места:

 1. Лекари в клиники по нервни болести и неврорехабилитация

  МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД търси лекари - двама със специалност „Нервни болести“ и един със специалност „Нервни болести“ или ОФРМ при намален 7-часов работен ден.

  Провежда диагностична, лечебна и профилактична дейност на пациентите в клиниката.

  Образование: магистър лекар, със специалност в направлението на клиниката - нервни болести, ОФРМ.

  Ние предлагаме:

  • трудов договор, редовно заплащане, социални и здравни осигуровки;
  • към основното трудово възнаграждение се начислява % прослужено време;
  • много добри битови условия;
  • допълнителен отпуск за работа при специфични условия на труд.
 2. Лекар психиатър

  МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД търси лекар със специалност психиатрия при намален 7-часов работен ден.

  Провежда диагностична, лечебна и профилактична дейност на пациентите в клиниката по психиатрия.

  Образование: магистър лекар, със специалност психиатрия.

  Ние предлагаме:

  • трудов договор, редовно заплащане, социални и здравни осигуровки;
  • към основното трудово възнаграждение се начислява % прослужено време;
  • много добри битови условия;
  • допълнителен отпуск за работа при специфични условия на труд.
 3. Здравен асистент в Клиника по нервни болести или в Клиника по психиатрия

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Предоставя базови здравни грижи чрез дейности, подпомагащи пациента при удовлетворяване на основните жизнени потребности.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЕMAНАTА ДЛЪЖНОСТ:

  • Завършено средно образование с професионална квалифиакция „Здравен асистент” или студент „Медицина”/„Здравни грижи” – 3-ти курс или нагоре;
  • Добри комуникационни умения;
  • Умение за работа с медицинска документация;
  • Стаж като санитар ще се счита за предимство.
 4. Mедицински сестри в клиника за интензивно лечение на нервни болести

  Изисквания:

  • Висше - образователно-квалификационна степен: медицинска сестра.
  • Извършва манипулации, лечебни процедури, и организира диагностичните изследвания на пациентите.
  • Приема постъпващите болни, лично извършва обработката, помага при настаняването им.
  • Извършва непрeкъснато наблюдение и своевременно сигнализира при промяна на виталните функции на болните с тежки неврологична заболявания. Поддържа проходимостта на горните дихателни пътища и провежда изкуствено хранене.

  Условия:

  • Работа на смени, при много добри битови условия.
 5. Mедицинска сестра в неврологична и психиатрична клиника

  Изисквания:

  • Образователно-квалификационна степен: медицинска сестра.
  • Да подобрява и осигурява необходимото качество на здравни грижи за болните.
  • Да приема постъпващите болни и да помага при настаняването им.
  • Организира и контролира дейността на санитарите.
  • Подготвя и придружава пациентите за консултации, изследвания и лекарски манипулации.
  • Участва в изписването на лекарствата, приема, проверява и подрежда получените медикаменти от аптеката.

  Условия:

  • Работа на смени - дневни и нощни, при много добри битови условия.
 6. Санитар (за неврология и психиатрия)

  Изисквания:

  • Да извършва текущо и основно почистване и дезинфекция.
  • Да доставя храната на болните от кухнята.
  • Да измива чиниите и други кухненски съдове и да ги дезинфекция.
  • Да участва при подготовка на леглото при приемане на нов болен и обслужване на болните пациенти.

  Условия:

  • Редовно заплащане, трудов договор, социални и здравни осигуровки.
  • Работно облекло.
  • Работа на смени - дневни и нощни, при много добри битови условия.

Документите се подават в сектор „Човешки ресурси” при специалист човешки ресурси всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.


Курсове за следдипломна квалификация, основни курсове, тематични курсове и индивидуално обучение

ПЛАН-РА3ПИСАНИЕ

План разписанието за курсовете на специалистите по здравни грижи за 2019 г. изтегли оттук

Курсове за продължителна квалификация на специалисти по здравни грижи за 2014 г. изтегли оттук

Курсове за продължителна квалификация на специалисти по здравни грижи за 2013 г. изтегли оттук

Курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2013 г.

Катедра по неврология

1032. ОБЩА НЕВРОЛОГИЯ- Основен курс за лекари, специализиращи”Детска неврология” по условията на Наредба №34. Продължителност- 12 кален. дни. Начало – 15.04.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Божинова.

1033. СПЕЦИАЛНА НЕВРОЛОГИЯ- Основен курс за лекари, специализиращи”Детска неврология” по условията на Наредба №34. Продължителност- 12 кален. дни. Начало – 18.11.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Божинова.

2170. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ В НЕВРОЛОГИЯТА- Тематичен курс за специализиращи „Неврология” по Наредба №34. Продължителност- 5 кален. дни. Начало – 15.04.2013г. Курсисти- 10. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Миланов.

3048. КЛИНИЧНА НЕВРОЛОГИЯ- За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-6 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

3050. СПЕШНА НЕВРОЛОГИЯ- За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-6 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

3051. ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ- За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-6 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

3054. ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ- За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало- целогод. Курсисти- 30. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

3058. НЕВРООТОЛОГИЯ- За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

3061. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ- За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

3064. ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ- За специализиращи по Наредба №34, за набиране на стаж база. Продължителност-1-2 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

3067. ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ- ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ. Продължителност-1-2 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.

2160. СПЕШНА НЕВРОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ- Тематичен курс за невролози. Продължителност- 5 дни. Начало – 04.02.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Миланова. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2161. РАЗСТРОЙСТВА НА СЪНЯ И БОДЪРСТВАНЕТО- Тематичен курс за невролози. Продължителност- 5 дни. Начало – 18.02.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Миланова. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2162. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА АВТОНОМНАТА НЕРВНА СИСТЕМА- Тематичен курс за невролози, психиатри и ОПЛ. Продължителност- 3 дни. Начало – 04.03.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Велчева. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2163. ГЛАВОБОЛИЕ- ДИАГНОДСИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ- Тематичен курс за невролози. Продължителност- 3 дни. Начало – 08.04.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Миланов. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2164. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОТОНЕВРОЛОГИЯТА- Тематичен курс за невролози. Продължителност- 5 дни. Начало – 15.04.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Колев. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2165. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ КЛИНИЧНИ И НЕВРОИЗОБРАЗЯВАЩИ МЕТОДИ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ- Тематичен курс за невролози, психиатри, интернисти и ОПЛ. Продължителност- 3 дни. Начало – 15.04.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Велчева. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2166. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА ДЕТСКИТЕ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ- Тематичен курс за невролози и педиатри. Продължителност- 5 дни. Начало – 04.03.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Божинова. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2167. ЕПИЛЕПСИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ- Тематичен курс за невролози и педиатри. Продължителност- 5 дни. Начало – 22.04.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Божинова. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

2168. БОЛКИ В ГЪРБА- Тематичен курс за невролози, психиатри, интернисти и ОПЛ. Продължителност- 5 дни. Начало – 15.04.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Проф. Д-р Миланов. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4048. КЛИНИЧНА НЕВРОЛОГИЯ- Индивидуално обучение. Продължителност- 1-6 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 2 на работен ден.

4049. СПЕШНА НЕВРОЛОГИЯ- Индивидуално обучение. Продължителност- 1-6 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4051. ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ- Индивидуално обучение. Продължителност- 1-6 мес. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4054. ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ- НЕ Е ВСД- Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност- до 3 седмици. Начало- целогод. Курсисти- 30. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4057. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ- НЕ Е ВСД- Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност- до 3 седмици. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4060. ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ- НЕ Е ВСД- Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност- до 3 седмици. Начало- целогод. Курсисти- 30. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4064. НЕВРООТОЛОГИЯ- НЕ Е ВСД- Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност- до 3 седмици. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

4067. ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ- НЕ Е ВСД- Индивидуално обучение за специалисти. Продължителност- до 3 седмици. Начало- целогод. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”. Заб.: Кредитни точки: по 6 на работен ден.

Катедра по психиатрия

3106. ПСИХИАТРИЯ- За специализиращи неврология по Наредба №34. Продължителност- 2 мес. Начало- целогод. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Хранов, дм.

3107. КОНСУЛТАТИВНО- СВЪРЗВАЩА ПСИХИАТРИЯ- За специализиращи неврология по Наредба №34. Продължителност- 1 мес. Начало- целогод. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Хранов, дм.

2289. РАЗСТРОЙСТВА ОТ ОБСЕСИВНО- КОМПУЛСИВЕН СПЕКТЪР- Тематичен курс за психиатри и за лекари без специалност. Продължителност- 3 дни. Начало – 04.11.2013г. Курсисти- 15. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Хранов, дм. Заб.: Кредитни точки- 25.

2290. ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ АФЕКТИВНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА- Тематичен курс за психиатри и за лекари без специалност. Продължителност- 3 дни. Начало – 11.02.2013г. Курсисти- 15. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Хранов, дм. Заб.: Кредитни точки- 15.

2291. НЕВРОПСИХИАТРИЯ- ОБХВАТ, МЕТОДОЛОГИЯ, СЕЛЕКТИРАНИ КЛИНИЧНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ- Тематичен курс за специалисти по психиатрия, неврология, невронауки, с поне 3 години стаж по специалността, както и за лекари без специалност. Продължителност- 5 дни. Начало – 02.12.2013г. Курсисти- 20. База- МБАЛНП „Св. Наум”.Отг.: Доц. Д-р Хранов, дм. Заб.: Кредитни точки- 25.

Свързани статии: