Цени на медицински дейности, за които е сключен договор с НЗОК

Национален рамков договор за медицински дейности 2023-2025 година на MБАЛНП “Св. Наум” с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия

Клинични пътеки
1. За оказване на медицинска помощ по клинични пътеки (КП)
# КП № Наименование на клиничната пътекаЦена (лв.)

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 г.

1 404.00

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза за възраст над 18 г.

3768.84

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 г.

2268.00

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 г.

2268.00

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен–Баре) при лица над 18 г.

8640.00

55.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен–Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 г.

10000.00

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми при лица над 18 г.

864.00

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми при лица под 18 г.

1 080.00

57.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

3240.00

58.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 г.

1298.00

58.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 г.

1478.57

59

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) за възраст над 18 г.

1026.00

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

1026.15

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

1100.73

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18г.

860.57

62.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18г.

976.99

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 г.

1404.00

64.1

Диагностика и лечение на миастениягравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

895.29

64.2

Диагностика и лечение на миастениягравис и миастенни синдроми при лица под 18 години-за възраст над 28-ия ден на раждането

1348.93

65.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 г.

10476.00

66.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 г.

10800.00

67

Диагностика и лечение на Паркинсонова болест за възраст над 18 г.

594.00

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой до 48 часа

335.31

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

678.92

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма за възраст над 18 г.

3402.00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

86.40

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

614.79

262

Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система

741.85

263.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

486.37

265.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

486.37

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия слeд проведена амбулаторна процедура

217.81

Комплексно диспансерно наблюдение
2. Изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение
# НаименованиеЦена (лв.)
1.Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания при лица над 18 години25.00
Амбулаторни процедури
3. Извършване на Амбулаторни процедури
# АПр. № НаименованиеЦена (лв.)
1. №33.1.Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема32.40
2. №35 .Сцинтиграфски изследвания131.76
3. №38.1.Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО54.00

Свързани статии: