Потребителска такса

Задължително здравноосигурените лица заплащат потребителска такса, съгласно чл.37, ал.1 от Закон за здравното осигуряване за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно.

От заплащане на потребителска такса се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

За да бъде хоспитализирано здравноосигуреното лице (ЗОЛ) за лечение по дадена КП, същото следва да бъде с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице индикации за хоспитализация.

В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира, като му се оказва болнична помощ по КП, ако възстанови правата си при условията и по реда на ЗЗО.

Оказването на медицинска помощ по КП на ЗОЛ се извършва на база издадено Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура. Хоспитализацията следва да се осъществи в срок на валидност на направлението, който е до 30 календарни дни от издаването му.

Свързани статии: