ID.00136. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Настоящата обществена поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 38 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1186   02.08.2019 г.
да да
04.09.2019 г.
Договаряне без предварително обявление
00826-2019-0007

 1. Документация - заглавна страница 02.08.2019 г.
 2. Решение Д-173/02.08.2019 г. за откриване на процедура 02.08.2019 г.
 3. Решение Д-173/02.08.2019 г. за откриване на процедура (ЗОП) 02.08.2019 г.
 4. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 02.08.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 02.08.2019 г.
 6. Проект на договор 02.08.2019 г.
 7. Техническа спецификация 02.08.2019 г.
 8. Покана за участие до "Софарма Трейдинг" АД. Изх. № Д-1187/02/08.2019 г. 02.08.2019 г.
 9. Покана за участие до "Фьоникс Фарма" ЕООД. Изх. № Д-1188/02/08.2019 г. 02.08.2019 г.
 10. Покана за участие до "Б. Браум Медикал" ЕООД. Изх. № Д-1189/02/08.2019 г. 02.08.2019 г.
 11. Образци на документи 02.08.2019 г.
 12. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 02.08.2019 г.
 13. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 02.08.2019 г.

 14. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: