Полина Стефанова Димитрова

Образование:
- 2016-2017 г. - Задочна форма на обучение - ОКС Магистър по „Управление на здравни грижи“ - Медицински Университет - ФОЗ - София;
- 2016 г. - Медицински Университет - ФОЗ - София - ОКС Бакалавър по „Управление на здравни грижи“;
- 1998 г. - Медицински Университет - София - ОКС Специалист, специалност - Медицинска сестра.
Професионален опит:
- 03.01.2016 г. - МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, София - Клиника за интензивно лечение на нервни болести - Ст. мед. сестра;
- 2012-2016 г. - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София - Клиника по диализно лечение - мед. сестра;
- 2007-2012 г. - МБАЛ „Токуда болница София“ - Клиника по диализа - мед. сестра;
- 1998-2007 г. - Пета МБАЛ АД - Хемодиализен център - мед. сестра.
Следдипломни квалификации:
- „Обучение на анестезиологични сестри“ - МУ - София;
- „Сърдечна и дихателна функция при болен на интензивно лечение“ - МУ - София;
- „Изгаряния - видове и еволюция на болестта, лечение“ - МУ - София;
- „Множествено-резистентни патогени, причинители на ВБИ, клинично значение и мерки за ограничаване на разпространението им“ - МУ - София;
- „Имунопрофилактика. Съвременни ваксини. Ваксинопредотвратими респираторни инфекции“ - МУ - София;
- „Специфични сестрински грижи при пациенти с бъбречна трансплантация“ - МУ - София;
- „Извънбъбречни методи за очистване на кръвта“ - МУ - София;
- „Лечение на острите отравяния и мястото на медицинската сестра“ - МУ - София;
- „Здраве и безопасност на работното място: превенция и защита на нараняванията с остри предмети“ - МУ - София;
- „Насоки за добра клинична практика“ - МБАЛ „Токуда болница София“;
Членство в професионални организации:
член на: Член на „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“ (БАПЗГ)

Свързани статии: