Антоанета Петрова-Наумова

АВТОБИОГРАФИЯ
(Професиограма)
СОБСТВЕНО ИМЕ
Антоанета
БАЩИНО ИМЕ
Георгиева
ФАМИЛНО ИМЕ
Петрова - Наумова
ПРОФЕСИЯ
Медицинска сестра
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Специалист в областта на мениджмънта на здравеопазването и здравните грижи
Компютърна грамотност: Завършен курс по "Текстообработка и работа с персонален компютър", Сертификат от НБУ/2004 г.
Завършен курс по "Още за работа с персонален компютър, използване на компютърните ресурси и Интернет", Сертификат от НБУ/2004 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
Година: ВУЗ, присъдено звание:
2014 г.: МУ София - ФОЗ; Специалност: "Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" - Магистър
2004 г.: Нов български университет - София; Специалност: "Здравен мениджмънт" - Магистър
2003 г.: Нов български университет - София; Специалност: Мениджмънт на здравеопазването и здравните грижи - Бакалавър
1980 г.: Централен полувисш медицински институт - София; Специалност: Медицинска сестра - детски профил
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ
Български: Майчин език
Испански: Говоримо - базисно; Четене - базисно; Писмено - базисно
Английски: Говоримо - базисно; Четене - базисно; Писмено - базисно
Руски: Говоримо - базисно; Четене - базисно; Писмено - базисно
МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ
Специализация в кардиологичен център - детска реанимация - Германия, гр.Мюнхен, 1984 г.
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Сертификат за притежаване на квалификация за извършване на качествени здравни грижи - 2009 г.
ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ
Година:
Наименование на курса
1983
Анестезиология и реанимация
1985
Проблеми на интензивното лечение в детските отделения
1994
Здравен мениджмънт в стационара
1996
Решаване на конфликтни ситуации
Трудово правни отношения
Етико- правни аспекти в работата на главната и старша мед. сестра
1998
Контрол в здравните заведения
1999
Саморазвитие и професионална кариера на здравния мениджър
Официални и алтернативни модели за здравно осигуряване
Новости в хигиената на труда и ергономията. Нормативна база. Комплексна оценка на условията на труд
2001
Управление на персонала
Анализ на дейността на здравните заведения
2002
Изработване на здравни проекти
2003
Документация в сестринската практика
Участие във ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС по "Здравни грижи" с международно участие
2004
Интензивни грижи при деца с вродени и придобити болести на сърцето
2006
Интензивни и здравни грижи при деца на изкуствена вентилация
Качество на здравните грижи
2008
Етика и етични норми на поведение в съвременното здравеопаз-ване
BD Vacutainer® - затворена система за вземане на кръв. Характе-ристики. Техники за вземане на кръв. Приспособлиния за сигур-ност и безопасност.
Съвременни подходи при остойностяване на медицинските услуги.
2009
Нови изисквания в областта на контрола на обезаразяването и сте-рилизацията.
Иновативни продукти на B/Braun - превенция на убожданията.
Анестезиология и интензивно лечение . Принципи и практика в ра-ботата на медицинските сестри.
Иновации и качество на здравните грижи в съвременното здраве-опазване
2010
Профилактика и контрол на ВБИ
Управление, организиране и финансиране на болничната помощ
Безопасна инфузионна терапия. Зтворена система ПВК
2011
Преданалитичен етап - правила и грешки при вземане на кръв
2012
Професионални здравни рискове за работещите здравни спициалисти в сферата на здравеопазването
2014
Рискове в инфузионната терапия
2015
Диагностика, терапия и здравни грижи при детски неврологични заболявания
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Период:
Длъжност, лечебно заведение
м.05.2012 г. - до момента
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, МБАЛНП "СВ. НАУМ" ЕАД - Клиника по детска неврология
м.05.2007 г. - м. 04.2012 г.
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СБАЛДБ-ЕАД СОФИЯ
м.05.2004 г. - м. 05.2007 г.
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СБАЛДБ-ЕАД, СОФИЯ - Клиника по пулмология с интензивен сектор
м.03.2004 г. - м.05.2004 г.
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СБАЛДБ-ЕАД СОФИЯ - Клиника по ревматология и кардиология, сектор по Кардиология
м.03.1987 г. - м.03.2004 г.
СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СБАЛДБ-ЕАД, София - Клиника по сърдечно-съдови заболявания и интензивен сектор
м.08.1980 г. - м.03.1987 г.
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, Научен институт по педиатрия (сега - СБАЛДБ ЕАД), София - Клиника по сърдечно-съдови заболявания и интензивен сектор

ЮНИ. 2016 г.

Свързани статии: