Доцент Силвия Асенова Шопова, дмпс

Образование:
Висше (1979 г.) - психолог; Софийски университет "Св. Климент Охридски", София
Придобита специалност:
Медицинска психология - 1994
Следдипломни специализации:
  • Еразмус университет, Ротердам - Психологично консултиране в Отделенията по клинична генетика, неврология, ендокринология, кардиология, онкология
  • Педиатрична болница Robert Debre, Париж - Развитие на мозъка
  • Европейска академия по нарушения на детското развитие, Монте Карло - Деца с нарушения в развитието: Подобряване на качеството на живот
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 2002 г.
Тема: "Конгнитивен и поведенчески фенотип при деца и юноши с често срещани дисморфични синдроми"
Професионална квалификация и опит:
специалист медицински психолог с клиничен опит в областта на психологичната диагностика и консултиране, проблемите в отношенията родители-деца-социум, психотерапията и социалната подкрепа, генетичните фактори при хиперактивност с дефицит на внимание и при разстройствата от аутистичния спектър, мозъчно-съдовите заболявания, болест на Алцхаймер и други видове деменция; личностовите разстройства и свързаните с тях абнормности в поведението; експерт в изготвянето на съдебно-психиатрична оценка.
Заемана длъжност:
Ръководител на кабинет по Невропсихология към УМБАЛНП "Св. Наум", София
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие;
Българско дружество по генетика на човека;
Европейска академия по нарушения на детското развитие ;
Асоциация "Заедно" за интеграция на деца със специални образователни потребности
Научни интереси:
психодиагностика и консултиране на деца и възрастни, генетика на умственото изоставане, пресимптоматично ДНК тестуване пир наследствени заболявания с късна изява, психоонкология.
Научни публикации:
60 статии;
1 монография;
2 участия в учебници.
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: