ID.00183. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции

Основание: чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и съгласно решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, обективирано в Протокол №7/19.04.2023 г.

  1. ПОКАНА за избор на застраховател по две обособени позиции. Изх. №714/27.04.2023 г. 27.04.2023 г.
  2. Решение №Д-120/27.04.2023 г. за публикуване на покана 27.04.2023 г.
  3. Документация и указания за участие (Приложение №1.) 27.04.2023 г.
  4. Опис на активите към Приложение №1. 27.04.2023 г.
  5. Приложение №2. Заявление за участие (Образец) 27.04.2023 г.
  6. Приложение №3. Декларация за участие (Образец) 27.04.2023 г.
  7. Приложение №4. Ценово предложение (Образец) 27.04.2023 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  1. Заповед №Д-136/17.05.2023 г. на изпълнителния директор на болницата за определяне на застраховател 17.05.2023 г.

Свързани статии: