ID.00180. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД за 2022 г.

Основание: чл.26 от ЗПП, чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и във връзка с Протокол на едноличния собственик на капитала на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД №РД-16-281/22.10.2022 г.

Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД за 2022 г.

  1. Покана. Изх. №Д-1399/10.10.2022 г. 10.10.2022 г.
  2. Образци на документи 10.10.2022 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии: