ID.00168. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции

Основание: чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, съгласно Приложение №1 към чл.29 на ППЗПП и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, обективирано в Протоколи №7/31.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „СВ.НАУМ“ ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1 – Сключване на застраховка „Каско” на три автомобила, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, подробно описани в конкурсната документация;
  2. Обособена позиция №2 – Сключване на застраховка на недвижимо имущество, машини, съоръжения, оборудване, медицинска апаратура и други ДМА, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, подробно описани в конкурсната документация.

Решение №Д-121/06.04.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

  • Дата
    06.04.2021 13:55:00
  • Краен срок
    21.04.2021 16:00:00

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: