ID.00167. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Бистро „Зигмунт Фройд“

Основание: чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, съгласно Приложение №1 към чл.29 на ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, обективирано в Протоколи №7/31.03.2021 г.

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Бистро „Зигмунт Фройд“ с разгърната застроена площ от 133 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, съгласно Приложение №1 към чл.29 от ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „СВ.НАУМ“ ЕАД, обективирано в Протокол №7/31.03.2021 г.

ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – БИСТРО „Зигмунд Фройд“ с разгърната застроена площ от 133 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП ”Св. Наум” ЕАД

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    06.04.2021 13:53:00
  • Краен срок
    21.04.2021 16:00:00

  1. Заповед №Д-154/28.04.2021 г. на изпълнителния директор на болницата за определяне на изпълнител 28.04.2021 г.

Свързани статии: