ID.00144. Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Основание: чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 година, и Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

Предмет: Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ПОКАНА. Изх. №Д-1567/04.11.2019 г. 05.11.2019 г.
  2. Образец Приложение № 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата
  3. Образец Приложение № 2. Декларация за запознаване с условията на поканата и за приемане на условията на проекта
  4. Образец Приложение № 3. Декларация, че участникът ще постави терминално устройство на територията на лечебното заведение
  5. Образец Приложение № 4. Административни сведения
  6. Образец Приложение № 5. Техническо приложение
  7. Образец Приложение № 6. Ценова оферта
  8. Образец Приложение № 7. Договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: