ID.00057. Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Основание: чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 година, Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции и чл.8, ал.4 от Вътрешните правила за избор на кредитна или финансова институция.

Предмет: Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

 1. ПОВТОРНА ПОКАНА. Изх. №Д-1752/18.11.2015 г.
 2. ПОКАНА. Изх. №Д-1688/02.11.2015 г.
 3. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ. Образец 1.
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.5 и ал. 5, т.1 от ЗОП. Образец 2.
 5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т. 2-4, ал. 2, т. 1, ал. 5, т. 2 от ЗОП. Образец 3.
 6. ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поканата и за приемане условията на проекта на договор. Образец 4.
 7. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА. Образец 5.
 8. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Образец 6.
 9. ЦЕНОВА ОФЕРТА. Образец 7.
 10. ДОГОВОР ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ. Образец 8.
 11. 9.ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност. Образец 9.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
 1. СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 282/18.12.2015 г.

Свързани статии: