ID.00052. Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Основание: чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 година и Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции

Предмет: Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ПОКАНА. Изх. №Д-1468/14.09.2015 г.
  2. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ. Образец 1.
  3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.5 и ал. 5, т.1 от ЗОП. Образец 2.
  4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП. Образец 3.
  5. ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с условията на поканата и за приемане условията на проекта на договор. Образец 4.
  6. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА. Образец 5.
  7. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Образец 6.
  8. ЦЕНОВА ОФЕРТА. Образец 7.
  9. ДОГОВОР ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ. Образец 8.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  1. СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 255/20.11.2015 г.

ПОКАНА

МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД София на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 година и Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции

ОТПРАВЯ ПОВТОРНА ПОКАНА

до всички заинтересовани институции да предоставят оферта за комплексно банково обслужване на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД София за срок от 2 (две) календарни години ПОВТОРНА ПОКАНА. Изх. № Д-1521/05.10.2015 г.


Свързани статии: