СЪОБЩЕНИЕ. Т-SPOT®.TB тест

В микробиологична лаборатория към болницата се извършва диагностика с Т-SPOT®.TB тест.

Банкова сметка при Централна кооперативна банка АД - клон София
IBAN: BG50CECB979010G2568500, BIG: CECBBGSF

Т-SPOT®.TB тестът е in vitro диагностичен тест за откриване на ефекторни Т-клетки, отговарящи на стимулация с антигени на Mycobacterium tuberculosis и е предназначен за употреба като помощно средство в диагностициране на туберкулозна инфекция (TB).

Според Световната Здравна Организация (СЗО) една трета от населението на света е заразено с M. tuberculosis. Всяко лице - носител на латентна туберкулозна инфекция (LTBI), е с около 10% шанс да развие активно заболяване. Този процент на прогресиране е повишен сред определени групи пациенти, включително и тези, които са били наскоро заразени и тези с отслабена имунна система. Имунният отговор към инфекция с M. tuberculosis, е основно Клетъчно-Медииран Имунен отговор (CMI). Като част от този отговор, Т-клетките са чувствителни към антигените на M. tuberculosis. Активираните ефекторни Т-клетки, както CD4, така и CD8, отделени специфично, могат да бъдат изброени поради способността си да бъдат стимулирани in vitro от тези антигени. TB тестът е опростен вариант на ELISPOT методика. ELISPOT тестовете са с висока чувствителност, тъй като прицелния цитокин се захваща пряко около секретиращата клетка, преди тя да бъде разредена в супернатантата, заловен от рецепторите на съседни клетки или разграден. Това прави ELISPOT тестовете много по-чувствителни в сравнение с конвенционалните ELISA.

Т-SPOT®.TB тестът е ензимносвързан имуноспот (ELISPOT) метод, който определя броя на TB-специфичните активирани ефекторни Т-клетки.

Използването на определени антигени от M. tuberculosis комплекс (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canetti) подобрява специфичността на теста, като намалява кръстосаната реактивност към БЦЖ-ваксинацията и към повечето микобактерии в околната среда.

Той е показан за приложение при всички пациенти, изложени на риск от латентна туберкулозна инфекция (LTBI) или съмнение за туберкулозна инфекция:

 • Лица от всички възрастови групи (вкл. деца).
 • HIV-серопозитивни пациенти.
 • Скриниране на пациенти, преди включването им в аnti-TNF-α терапия.
 • Скриниране на медицински персонал.
 • Скриниране на контактни с активна туберкулоза лица.
 • Скриниране на лица, работещи в:
  • заведения на хранително-вкусовата промишленост;
  • детски заведения;
  • социални заведения;
  • военнослужещи;
  • лица с недохранване;
  • лица в напреднала възраст.
 • Пациенти с диабет.
 • Пациенти с хематологични заболявания.
 • Пациенти, получаващи имуносупресивна терапия.
 • Пациенти с неопластични заболявания.
 • ЛТБИ.
 • Активна туберкулозна болест (белодробна и извънбелодробна туберкулоза)
 • При трансплантирани пациенти (солидни органи и стволови клетки).
 • Пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, на хемодиализа.

Два отделни панела от антигени, които симулират протеините ESAT-6 и CFP10, са използвани за оптимизиране чувствителността на теста.

Т-SPOT®.TB тестът е предназначен за откриване на ефекторните Т-клетки, които отговарят на стимулация с антигени, специфични за M. tuberculosis. При теста се изброяват отделните активирани TB-специфични Т-клетки.

Взимане на проби и подготовка

Използва се периферна венозна кръв, взета в епруветки с литиев хепарин, с препоръчителни обеми:

 • възрастни и деца на 10 и повече години – 1 епруветка от 6 мл;
 • деца на 2-9 години – 1 епруветка от 4 мл;
 • деца до 2 години – 1 епруветка от 2 мл;

При имунокомпрометирани пациенти е препоръчително взимане на кръв в няколко епруветки с цел получаване на необходимия брой клетки.

Пробите трябва да бъдат съхранявани между 18°С и 25°С, докато бъдат обработени.

За повече информация на телефон: 02/9702161 след 15:00 ч. всеки работен ден.

Свързани статии: