ID.00074. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по Чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, обособени в шест позиции.


Деловодна информация
00826 -
Договаряне без предварително обявление
00826-2016-0007

 1. Документация - заглавна страница 17.11.2016 г.
 2. Решение Д-224/17.11.2016 г. за откриване на процедура 17.11.2016 г.
 3. Покана за участие в процедура без предварително обявление 17.11.2016 г.
 4. Образци. Проект на договор 17.11.2016 г.
 5. Техническа спецификация 17.11.2016 г.

 6. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  1. Протокол №1 от 29.11.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.12.2016 г.
  2. Протокол №2 от 29.11.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.12.2016 г.
  3. Протокол №3 от 09.12.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 09.12.2016 г.
  4. Протокол №4 от 13.12.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.12.2016 г.
  5. Доклад от 21.12.2016 г. за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.12.2016 г.
  6. Решение Д-257 от 23.12.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 23.12.2016 г.
  7. Решение Д-258 от 23.12.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 23.12.2016 г.
  8. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 12.01.2017 г.
  9. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 23.02.2017 г.
  10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) 28.09.2018 г.
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: