ID.00062. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София - реактиви и консумативи за електролитен анализатор EasyLite

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 7, т. 2, чл. 90, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София - реактиви и консумативи за електролитен анализатор EasyLite

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2015-0018 03.12.2015 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА
  2. РЕШЕНИЕ № Д-273 / 03.12.2015 г.
  3. ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ №Д-1838 / 03.12.2015 г.
  4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  5. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: