ID.00061. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 14, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2015-0017 02.12.2015 г.

  1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
  2. РЕШЕНИЕ № Д-270 / 02.12.2015 г.
  3. ОБЯВЛЕНИЕ № Д-1826 / 02.12.2015 г.
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, Ви каним да присъствате на отварянето и обявяването на ценовите предложения, което ще се състои на 09.02.2016 г., в 10:30 ч. в Учебна зала ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” №1.

Боряна Колевска – председател на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите по обществената поръчка с горепосочения предмет, съгласно Заповед № Д-3 от 05.01.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ по документацията за участие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП (Изх. № Д-1885 / 18.12.2015 г.)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: