ID.00059. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по 6 обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация

Открита процедура по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Обект на настоящата поръчка е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, по 6 обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация.

Вид на процедурата: Договаряне с обявление по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2015-0015 23.11.2015 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Титулна страница
  2. РЕШЕНИЕ № Д-261 от 23/11/2015 г. за откриване на процедура
  3. ОБЯВЛЕНИЕ
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ С УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  7. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Публични покани заедно с приложенията към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: