ID.00056. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по тридесет и три обособени позиции

Открита процедура за договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по тридесет и три обособени позиции

ID номер АОП: 00826-2015-0013 30.10.2015 г.

 1. Решение № Д-245 от 30/10/2015 г. за откриване на процедура
 2. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 4. ОБРАЗЕЦ АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
 5. ОБРАЗЕЦ Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
 6. Декларация за липса на свързаност
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС
 8. ОБРАЗЦИ подизпълнители и приемане на условията в проекта на договор
 9. Декларация 6 2 ЗМИП
 10. Декларация за пределна цена на лекарствени продукти
 11. Техническо предложение
 12. Ценово предложение
 13. ПРОЕКТОДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Решение по Чл. 39, ал.1 за прекратяване на процедурите

Свързани статии: