ID.00055. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

ID номер АОП: 00826-2015-0012 08.10.2015 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Титулна страница
  2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
  3. РЕШЕНИЕ № Д-224 от 08/10/2015 г. за откриване на процедура
  4. ОБЯВЛЕНИЕ
  5. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ. ОБРАЗЦИ
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  7. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  8. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви да присъствате на отварянето и обявяването на ценовото предложение на участника „Сани Мед“ ЕООД по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“,
което ще се състои на 20.11.2015 г. в 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. Д-р Любен Русев №1, Учебна зала ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.

Председател на комисията:
(Боряна Колевска)
(съгласно Заповед № Д-251/09.11.2015 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: