ID.00054. Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

ID номер на публичната покана в АОП: 9046364 01.10.2015 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
  2. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  4. РЕШЕНИЕ № Д-207 / 01.10.2015 г.
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. СЪДЪРЖАНИЕ
  7. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  8. ОБРАЗЦИ
  9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Свързани статии: