ID.00053. Доставка на електроенергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на електроенергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

ID номер АОП: 00826-2015-0011 14.09.2015 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Титулна страница
  2. РЕШЕНИЕ № Д-194 от 14/09/2015 г. за откриване на процедура
  3. ОБЯВЛЕНИЕ
  4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Приложение 1.
  5. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ. ОБРАЗЦИ.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на електроенергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, Ви каним да присъствате на отварянето и обявяването на ценовите предложения, което ще се състои на 10.11.2015 г. от 10:30 часа в Учебна зала ДКБ в административната сграда на болницата в гр. София, на ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Председател на комисията:
(съгласно Заповед № Д-229/15.10.2015 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД)
(Боряна Колевска)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: