ID.00051. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по шест обособени позиции

Открита процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по шест обособени позиции

ID номер АОП: 00826-2015-0010 27.08.2015 г.

 1. Решение № Д-179 от 27/08/2015 г. за откриване на процедура
 2. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 4. Документация - титулна страница
 5. ПРИЛОЖЕНИЯ
  1. Приложение № 1. Представяне на участника - Административни сведения
  2. Приложение № 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелства по: чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
  3. Приложение № 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
  4. Приложение № 4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
  5. Приложение № 5. Декларация за използване на подизпълнители
  6. Приложение № 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
  7. Приложение № 7. Декларация за приемане условията на проекта на договор
  8. Приложение № 8. Техническа оферта
  9. Приложение № 9. Ценова оферта
  10. Приложение № 9.1. (Към ценовата оферта)
 6. ПРОЕКТОДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: