ID.00049. Строително-монтажни работи на обекти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София – по четири обособени позиции

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Строително-монтажни работи на обекти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София – по четири обособени позиции

ID номер на публичната покана в АОП: 9044596 06.08.2015 г.

  1. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ
  3. РЕШЕНИЕ Д-159 ОТ 05.08.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА № Д-1296 ОТ 06.08.2015 г.
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  7. ОБРАЗЦИ
  8. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Свързани статии: