ID.00048. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, ...

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали

ID номер на публичната покана в АОП: 9044117 22.07.2015 г.

  1. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТИТУЛНА СТРАНИЦА
  3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
  4. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
  5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  7. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  8. ОБРАЗЦИ
  9. ПРОЕКТОДОГОВОР
  10. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: