ID.00045. Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, по две обособени позиции

Обществена поръка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, по две обособени позиции, както следва:

  1. Мляко и млечни продукти
  2. Захар, олио и други хранителни продукти

ID номер на публичната покана в АОП: 9043276 29.06.2015 г.

  1. Документация - титулна страница
  2. Съдържание на документацията
  3. Решение №136/29.06.2015 за откриване на процедурата
  4. Публична покана № Д-1153/29.06.2015 г.
  5. Техническа спецификация
  6. Указания за участие
  7. Образци
  8. Проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: