ID.00043. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, съгласно утвърдената техническа спецификация. В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат 286 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация.

ID номер АОП: 00826-2015-0006 13.05.2015 г.

 1. Документация - титулна страница
 2. Решение № Д-102 от 13/05/2015 г. за откриване на процедура
 3. Обявление за открита процедура, изх. № Д-913 от дата 13/05/2015 г.
 4. ОБРАЗЕЦ 1 СПИСЪК С ДОКУМЕНТИТЕ
 5. ОБРАЗЕЦ 2 АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
 6. ОБРАЗЕЦ 3 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ПРОЕКТА АН ДОГОВОР
 7. ОБРАЗЕЦ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО Чл. 47, ал. 9 ЗОП
 8. ОБРАЗЕЦ 5 СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ
 9. ОБРАЗЕЦ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ ЛЕКАРСТВА С ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНА ЦЕНА
 10. ОБРАЗЕЦ 7 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСТАТЪЧЕН СРОК НА ГОДНОСТ НА ЛЕКАРСТВАТА
 11. ОБРАЗЕЦ 8 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ОПАКОВКА
 12. ОБРАЗЕЦ 9 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
 13. ОБРАЗЕЦ 10 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
 14. ОБРАЗЕЦ 11 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО
 15. ОБРАЗЕЦ 12 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК
 16. ОБРАЗЕЦ 13 БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 17. ОБРАЗЕЦ 14 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 18. ОБРАЗЕЦ 15 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 19. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 20. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 21. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


 1. Решение за промяна № Д-108 от 20.05.2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, Ви каним да присъствате на отварянето на ценови оферти, което ще се състои на 24.07.2015 г. от 10:30 часа в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата.

Експерт „Обществени поръчки“:
Мария Мушева - председадтел на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите /подпис/


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, Ви каним да присъствате на провеждане на жребий на 04.08.2015 г. от 11:00 часа в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата.

Експерт „Обществени поръчки“:
Мария Мушева - председадтел на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите /подпис/


Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
 1. ПЛАЩАНЕ за м. 10.2015 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г.
 2. ПЛАЩАНЕ за м. 11.2015 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г.
 3. ПЛАЩАНЕ за м. 12.2015 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г.
 4. ПЛАЩАНЕ за м. 01.2016 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г.
 5. ПЛАЩАНЕ за м. 02.2016 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г.
 6. ПЛАЩАНЕ за м. 03.2016 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г.
 7. ПЛАЩАНЕ за м. 04.2016 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г.
 8. ПЛАЩАНЕ за м. 05.2016 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г.
 9. ПЛАЩАНЕ за м. 06.2016 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г., №204 от 30.09.2015 г. 11.07.2016 г.
 10. ПЛАЩАНЕ за м. 07.2016 г. по Договори: №200 от 17.09.2015 г., №202 от 18.09.2015 г., №203 от 28.09.2015 г. 04.08.2016 г.

Свързани статии: