ID.00035. Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София - Вход на Клиника за лечение на болката и Тоалетна Втора психиатрична клиника

Обществена поръка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София - Вход на Клиника за лечение на болката и Тоалетна Втора психиатрична клиника

ID номер АОП: 9036960 03.12.2014 г.

  1. Документация - утвърдена заглавна страница
  2. Документация - съдържание
  3. Решение № Д-244/03.12.2014 г. за обявяване на обществена поръчка
  4. Публична покана
  5. Техническа спецификация
  6. Документация - указания
  7. Образци
  8. Договор - проект
  9. Съобщение
  10. Линк към публичната покана в РОП

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: