ID.00034. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ЧЛ.14, АЛ.3, Т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София

ID номер АОП: 00826-2014-0009 24.11.2014 г.

  1. Документация - утвърдена заглавна страница
  2. Документация - съдържание
  3. Решение № Д-231/24.11.2014 г. за обявяване на обществена поръчка
  4. Обявление
  5. Техническа спецификация
  6. Указания и условия
  7. Приложения
  8. Проект на договор
  9. Документация (пълен набор документи)
  10. Линк към решението за откриване на процедура в РОП

Поправка на допусната техническа грешка

Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Свързани статии: