ID.00030. Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ № Д-189./02.10.2014 г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА
  5. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  6. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
  7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
  8. ОБРАЗЦИ от 1 до 12
  9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  10. СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: