ID.00042. Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София - по осем обособени позиции

Обществена поръка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София - по осем обособени позиции

ID номер на публичната покана в АОП: 9040171 25.03.2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация - титулна страница
  3. Съдържание на документацията
  4. Решение № Д-67/25.03.2015 г. за откриване на процедура
  5. Техническа спецификация
  6. Указания към участниците
  7. Образци
  8. Проект на договор
  9. Съобщение до медиите

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, обективирано в протокол № 10/2015 от 30.04.2015 г., договори за възлагане изпълнението на обществена поръчка за позиции № 1 и № 8 няма да бъдат сключвани поради настъпила промяна в обстоятелствата и възможност да бъде осигурено финансиране на дейностите със средства, които не са собствени средства от стопанската дейност на болницата.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: