ID.00058. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по шест обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация

Открита процедура по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Обект на настоящата поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД по шест обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация.

Вид на процедурата: Договаряне с обявление по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2015-0014 05.11.2015 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Титулна страница и съдържание
  2. РЕШЕНИЕ № Д-250 от 05/11/2015 г. за откриване на процедура
  3. ОБЯВЛЕНИЕ
  4. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  7. ОБРАЗЦИ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: