ID.00033. Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Строително-монтажни работи на обект на територията на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София

ID номер АОП: 9035576 05.11.2014 г.

  1. Документация - утвърдена заглавна страница
  2. Решение № Д-216/05.11.2014 г. за обявяване на обществена поръчка
  3. Публична покана
  4. Съобщение на основание чл.101б, ал.3 ЗОП
  5. Документация
  6. Проект на договор
  7. Линк към публичната покана в РОП

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: