18а. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. СМР НА ОБЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД - РЕМОНТ НА ПОРТИЕРНА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Договаряне без обявление

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство

СМР НА ОБЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД - РЕМОНТ НА ПОРТИЕРНА

УИН номер РОП: 00826-2014-003 21.05.2014 г.

Естество на задачата: Публикуване Решение и Доклад

Име на добавяния документ:

  1. РЕШЕНИЕ № 105 / 21.05.2014 г. ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ (за откриване на процедура)
  2. РЕШЕНИЕ № 205 / 23.10.2014 г.
  3. ДОКЛАД
  4. ДОГОВОР №285/05.11.2014 г.
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване на договор, съгласно чл.22б, ал.2, т.15 ЗОП

Свързани статии: