28. Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” – София ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ – София ЕАД на основание чл. 13б, ал.1 от Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС №127 на МС от 27.05.2013 г. и Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции отправя настоящата покана до всички заинтересовани институции да предоставят оферта за комплексно банково обслужване на МБАЛНП „Свети Наум” – София ЕАД за срок от 1 (една) календарна година.

  1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 10)

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии: