27. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и пост

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ГЛАВА VIII „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА (ПУБЛИЧНА ПОКАНА)
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА)
 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
 5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 7. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
 8. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
 9. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 12
 10. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 11. ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в обществена поръчка

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Свързани статии: