25. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на Чл. 14, ал. 3, т. 2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА (ПУБЛИЧНА ПОКАНА)
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА + СЪДЪРЖАНИЕ)
 4. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 7. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 21 (22 файла)

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Отговори на отправени запитвания във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
 1. ПЛАЩАНЕ / м. 10.2014 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 2. ПЛАЩАНЕ / м. 11.2014 г.
 3. ПЛАЩАНЕ / м. 12.2014 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 4. ПЛАЩАНЕ / м. 12.2014 г.
 5. ПЛАЩАНЕ / м. 01.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 6. ПЛАЩАНЕ / м. 01.2015 г. / ДОГОВОР №256/02.10.2014 г.
 7. ПЛАЩАНЕ / м. 02.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 8. ПЛАЩАНЕ / м. 02.2015 г. / ДОГОВОР №256/02.10.2014 г.
 9. ПЛАЩАНЕ / м. 03.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 10. ПЛАЩАНЕ / м. 03.2015 г. / ДОГОВОРИ: №256/02.10.2014 г. и №260/06.10.2014 г.
 11. ПЛАЩАНЕ / м. 04.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 12. ПЛАЩАНЕ / м. 04.2015 г. / ДОГОВОРИ: №256/02.10.2014 г. и №259/06.10.2014 г.
 13. ПЛАЩАНЕ / м. 05.2015 г. / ДОГОВОР №256/02.10.2014 г.
 14. ПЛАЩАНЕ / м. 05.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 15. ПЛАЩАНЕ / м. 06.2015 г. / ДОГОВОР №260/06.10.2014 г.
 16. ПЛАЩАНЕ / м. 06.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 17. ПЛАЩАНЕ / м. 07.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 18. ПЛАЩАНЕ / м. 07.2015 г. / ДОГОВОР №256/02.10.2014 г.
 19. ПЛАЩАНЕ / м. 08.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 20. ПЛАЩАНЕ / м. 09.2015 г. / ДОГОВОР №256/02.10.2014 г.
 21. ПЛАЩАНЕ / м. 09.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
 22. ПЛАЩАНЕ / м. 10.2015 г. / ДОГОВОР: №259/06.10.2014 г.
 23. ПЛАЩАНЕ / м. 10.2015 г. / ДОГОВОР №249/29.09.2014 г.
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Свързани статии: