23. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на Чл. 14, ал. 3, т. 2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА (ПУБЛИЧНА ПОКАНА)
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА + СЪДЪРЖАНИЕ)
  4. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  7. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 21 (22 файла)

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Свързани статии: