21. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ГЛАВА VIII „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА (ПУБЛИЧНА ПОКАНА)
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА)
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  7. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
  8. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 13
  9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии: