20. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ГЛАВА VIII „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА (ПУБЛИЧНА ПОКАНА)
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА)
 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
 5. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
 6. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
 7. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 8. ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 9. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 10. СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 11. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 12. СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 13. СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 14. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 15. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 16. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, Т.1, 2 и 3 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 17. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания

Свързани статии: