16. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 14, ал.3, т.2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, по 81 обособени позиции

ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТА

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
  3. РЕШЕНИЕ
  4. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ПОКАНА)
  5. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  7. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  8. ОБРАЗЦИ - ОТ 1. ДО 19.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Отговори на отправени запитвания във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: