13. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: “Доставка на различни видове хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „СВ.НАУМ“ ЕАД, гр. София по шест обособени позиции”

Провеждана по реда на ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване на публична покана, с предмет:

Доставка на различни видове хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по шест обособени позиции, както следва:
І. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ІІ. ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
ІІІ. МЕСО, ПТИЦИ, РИБА И ЯЙЦА
ІV. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ВАРИВА
V. КОНСЕРВИ, КОНФИТЮР И ЛЮТЕНИЦА
VІ. ЗАХАР, ОЛИО И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ID номер АОП: 00826-2014-0001 31.01.2014 г.

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ
  3. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  5. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  6. ОБРАЗЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на различни видове хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „СВ.НАУМ“ ЕАД, гр. София по шест обособени позиции”, Ви каним да присъствате на отварянето на ценовите предложения, което ще се състои на 11.04.2014 г. в 10:00 часа в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата.

ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Експерт „Обществени поръчки“:
Георги Пукнев /подпис/

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: