12. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПРОВЕЖДАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОБЯВЯВАНЕ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: “Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”

Провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 2. РЕШЕНИЕ
 3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. КЪМ ЦЕНОВА ОФЕРТА
 7. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 8. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
 9. ОБРАЗЦИ от 1 до 11
 10. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 11. СЪДЪРЖАНИЕ

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: