7. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Извършване на СМР на административна сграда в МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет:

Извършване на СМР на административна сграда в МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ
  3. ОБЯВЛЕНИЕ
  4. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
  5. ОБРАЗЦИ
  6. ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Отговори на въпроси във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване на договор, съгласно чл.22б, ал.2, т.15 ЗОП

Свързани статии: