ID.00149. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонамантно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат 74 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация на документацията на обществената поръчка.

Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва:

 • профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата в обем и обхват в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура;
 • диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата в съответствие с техническите изисквания на производителя.

Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-388 04.03.2020 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2020-0003

 1. Документация - заглавна страница 04.03.2020 г.
 2. Решение Д-58/04.03.2020 г. за откриване на процедура 04.03.2020 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.03.2020 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-389/04.03.2020 г. 04.03.2020 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 04.03.2020 г.
 6. Прогнозна стойност 04.03.2020 г.
 7. Проект на договор 04.03.2020 г.
 8. Техническа спецификация 04.03.2020 г.
 9. Образци на документи 04.03.2020 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 04.03.2020 г.
 11. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 04.03.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 27.05.2020 г. в 10:00 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
21.05.2020 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/05.05.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.05.2020 г.
 2. Протокол № 2/04.08.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 04.08.2020 г.
 3. Протокол № 3/04.08.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 04.08.2020 г.
 4. Решение № Д-318/04.08.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 04.08.2020 г.
 5. Решение № Д-319/04.08.2020 г. за прекратяване на обществена поръчка 04.08.2020 г.
 6. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1081/18.08.2020 г. 18.08.2020 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1220/28.09.2020 г. 28.09.2020 г.
 8. Решение № Д-350/01.10.2020 г. за прекратяване на обществена поръчка 01.10.2020 г.
 9. Решение № Д-351/01.10.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 01.10.2020 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1276/07.10.2020 г. 07.10.2020 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1324/14.10.2020 г. 14.10.2020 г.
 12. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1498/16.11.2020 г. 16.11.2020 г.
 13. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №196 от 03.09.2020 г. 27.09.2022 г.
 14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №212 от 16.09.2020 г. 31.10.2022 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №209 от 15.09.2020 г. 07.11.2022 г.
 16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №208 от 14.09.2020 г. 07.11.2022 г.
 17. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №210 от 15.09.2020 г. 07.11.2022 г.
 18. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №214 от 16.09.2020 г. 08.11.2022 г.
 19. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №206 от 11.09.2020 г. 18.11.2022 г.
 20. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №213 от 16.09.2020 г. 18.11.2022 г.
 21. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор № 205 от 11.09.2020 г. 22.11.2022 г.
 22. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №251 от 02.11.2020 г. 15.12.2022 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: