ID.00142. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 15 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1519  23.10.2019 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2019-0009

 1. Документация - заглавна страница 23.10.2019 г.
 2. Решение Д-223/23.10.2019 г. за откриване на процедура 23.10.2019 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 23.10.2019 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1520/23.10.2019 г. 23.10.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 23.10.2019 г.
 6. Проект на договор 23.10.2019 г.
 7. Техническа спецификация 23.10.2019 г.
 8. Образци на документи 23.10.2019 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 23.10.2019 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 23.10.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 03.12.2019 г. в 13:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 27.11.2019 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/20.11.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 19.12.2019 г.
 2. Протокол № 2/27.11.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 19.12.2019 г.
 3. Протокол № 3/18.12.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 19.12.2019 г.
 4. Решение № Д-272/19.12.2019 г. за обявяване и определяне на изпълнител на обществена поръчка 19.12.2019 г.
 5. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-29/09.01.2020 г. 09.01.2020 г.
 6. Решение № Д-37/11.02.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 11.02.2020 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №293/18.02.2020 г. 18.02.2020 г.
 8. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-336/25.02.2020 г. 25.02.2020 г.
 9. Решение № Д-54/25.02.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 25.02.2020 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-509/31.03.2020 г. 31.03.2020 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-542/08.04.2020 г. 08.04.2020 г.
 12. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №18/24.01.2020 г. 19.02.2021 г.
 13. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №24/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №25/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №31/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №30/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 17. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №29/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 18. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №28/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 19. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №27/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 20. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №26/03.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 21. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №40/11.02.2020 г. 24.02.2021 г.
 22. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №34/04.02.2020 г. 25.02.2021 г.
 23. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №67/30.03.2020 г. 06.04.2021 г.
 24. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №56/12.03.2020 г. 06.04.2021 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
 1. Договор №18 от 24.01.2020 г. с контрахент "БГ МЕД" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 2. Договор №24 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 3. Договор №25 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 4. Договор №26 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 5. Договор №27 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 6. Договор №28 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 7. Договор №29 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 8. Договор №30 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 9. Договор №31 от 03.02.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 10. Договор №34 от 04.02.2020 г. с контрахент "НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ" ЕООД (с приложения) 18.02.2020 г.
 11. Договор №40 от 11.02.2020 г. с контрахент "Елпак Лизинг" ЕООД (с приложения) 25.02.2020 г.
 12. Договор №56 от 12.03.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 31.03.2020 г.
 13. Договор №67 от 30.03.2020 г. с контрахент "Ридаком" ЕООД (с приложения) 08.04.2020 г.

Свързани статии: